Biuro obsługi klienta

tel. 22 203 63 18
email. pomoc@hostname.pl

Status serwera

Regulamin hostingu

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Hostname.pl Krzysztof Baranowski zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie Hostname.pl, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Hostname.pl zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 3 Opłaty abonamentowe
 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Opłaty należy wnosić przelewem na konto Operatora.
 2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT.
 3. W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umów Operator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesiąc skutkuje utratą dostępu do serwera Operatora, zamknięciem konta i utratą wszystkich związanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawiązanie umowy i udostępnienie połączenia z internetem może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości.
 4. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Operatora.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.
 6. Abonent jest zobowiązany do pisemnego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika i odbiorcy faktur.
 7. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat abonamentowych Abonent zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed jej wprowadzeniem.
§ 4 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie utrudnianie dostępu innym użytkownikom nadmiernym transferem, rozsyłaniem nadmiernej ilości poczty.
 4. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 5. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi. Zmiana hasła może nastąpić tylko w drodze kontaktu e-mail z administratorem hosting@hostname.pl, pisemnym wydaniu dyspozycji przez właściciela konta lub potwierdzeniu telefonicznym.
 6. Abonent nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w ramach usługi świadczonej przez hostname.pl, za wyjątkiem kiedy abonent będący przedsiębiorcą  zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 5 Odpowiedzialność Abonenta
 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną").
 5. Operator ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Abonenta, serwera wirtualnego i zainstalowanego pakietu usług.
§ 6 Zakres odpowiedzialności Operatora

Operator zobowiązuje się do:

 • stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu
 • poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • nieprawidłowego użytkowania kont
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
 • kataklizmów (powódź, huragan, pożar itp.) oraz działania czynników lub osób trzecich (dostawa energii elektrycznej, awarie sprzętu lub oprogramowania w sieci TP S.A. lub GSM/DCS)

§ 7 Blokady konta

Operator może zablokować usługę hostingową w przypadku nagminnego przekraczania limitów konta.

 • w przypadku przekroczenia limitu transferu, konto zostanie zablokowane do końca miesiąca,
 • w przypadku przekoczenia limitu wielkości konta, konto zostanie zablokowane do momentu zwolnienia przestrzeni.
§ 8 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 • Na skutek pisemnego oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 • Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
 • W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 • Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
Starsze wersje dokumentu
powrót
drukuj
pdf
Tanie domeny internetowe
NASK
EURID
Hostname.pl
info@hostname.pl
Podkowy 122E
04-937 Warszawa
tel. +48 22 203 63 18