Hostname.pl

https://hostname.pl/hst/poczta/regulamin/19867,Regulamin.html
18.04.2024, 16:53

Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Hostname.pl Krzysztof Baranowski zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie Hostname.pl, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Hostname.pl zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 3 Opłaty abonamentowe
 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Opłaty należy wnosić przelewem na konto Operatora.
 2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT.
 3. W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umów Operator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesiąc skutkuje utratą dostępu do serwera Operatora, zamknięciem konta i utratą wszystkich związanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawiązanie umowy i udostępnienie połączenia z internetem może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości.
 4. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Operatora.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.
 6. Abonent jest zobowiązany do pisemnego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika i odbiorcy faktur.
 7. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat abonamentowych Abonent zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed jej wprowadzeniem.
§ 4 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie utrudnianie dostępu innym użytkownikom nadmiernym transferem, rozsyłaniem nadmiernej ilości poczty.
 4. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 5. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi. Zmiana hasła może nastąpić tylko w drodze kontaktu e-mail z administratorem hosting@hostname.pl, pisemnym wydaniu dyspozycji przez właściciela konta lub potwierdzeniu telefonicznym.
 6. Abonent nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w ramach usługi świadczonej przez hostname.pl, za wyjątkiem kiedy abonent będący przedsiębiorcą zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 5 Odpowiedzialność Abonenta
 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną").
 5. Operator ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Abonenta, serwera wirtualnego i zainstalowanego pakietu usług.
§ 6 Zakres odpowiedzialności Operatora

Operator zobowiązuje się do:

 • stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu
 • poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • nieprawidłowego użytkowania kont
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
 • kataklizmów (powódź, huragan, pożar itp.) oraz działania czynników lub osób trzecich (dostawa energii elektrycznej, awarie sprzętu lub oprogramowania w sieci TP S.A. lub GSM/DCS)

§ 7 Blokady konta

Operator może zablokować usługę hostingową w przypadku nagminnego przekraczania limitów konta.

 • w przypadku przekroczenia limitu transferu, konto zostanie zablokowane do końca miesiąca,
 • w przypadku przekroczenia limitu wielkości konta, konto zostanie zablokowane do momentu zwolnienia przestrzeni.
§ 8 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 • Na skutek pisemnego oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 • Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
 • W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 • Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd

Opcje strony