Hostname.pl

https://hostname.pl/hst/pomoc/domeny/19826,Jak-uzyskac-haslo-authinfo-do-mojej-domeny.html
20.05.2024, 05:18

Jak uzyskać hasło authinfo do mojej domeny?

Kod authinfo wydajemy po przesłaniu na adres e-mail: domeny@hostname.pl prośby o jego podanie. Do wiadomości należy załączyć wypełniony wniosek oraz:

– dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;
– dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
– dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
– dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
– dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
– dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Wydanie kodu AuthInfo jest bezpłatne.

Adres email nadawcy musi zgadzać się z tym, który figuruje w panelu abonenta.

Opcje strony